Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RecruitMarketing

Versie Oktober 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen RecruitMarketing als opdrachtnemer en Opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Definities

  1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt, alsmede enige tot Opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
  2. RecruitMarketing: RecruitMarketing by Freelancers United B.V. (kvk 80660339)een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die actief is als dienstverlener op gebied van recruitment marketing en tevens die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
  3. Dienst: het verzoek van de Opdrachtgever aan RecruitMarketing om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
  4. Werkzaamheden: al hetgeen RecruitMarketing ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
  5. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
  6. Derde: een derde partij die onder verantwoordelijkheid van RecruitMarketing werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever

1.2 Algemeen

1.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen RecruitMarketing en Opdrachtgever. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal door RecruitMarketing zijn bevestigd.

1.2.2 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke of digitale bevestiging door Opdrachtgever aan RecruitMarketing na het ontvangen van een door RecruitMarketing verstuurd voorstel aan Opdrachtgever. Een schriftelijke, mondelingen of digitale bevestiging, met of zonder handtekening, van Opdrachtgever via briefpost, e-mail of door accordering via de website van RecruitMarketing, is bindend en rechtsgeldig. Opdrachtgever dient onmiddellijk te reageren wanneer er na accordering een aanpassing dient plaats te vinden in de Overeenkomst en voor de Dienst(en) zijn uitgevoerd.

1.2.3 Alle beschrijvingen van de Dienst(en)op de website(s), in advertenties en dergelijken gelden als een weergave bij benadering. RecruitMarketing kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. RecruitMarketing is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

1.2.4 De Dienst(en) en producten zijn het intellectuele eigendom van RecruitMarketing. Geen van de in de Overeenkomst of andere documenten opgenomen bepalingen kan worden opgevat als volledige of gedeeltelijke overdracht van eigendomsrechten aan Afnemer.

1.2.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 2. Tarieven en betalingsvoorwaarden

 2.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst zal voor aanvang van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerd worden.

2.2 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan.

2.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Opdrachtgever.

2.4 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan RecruitMarketing reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

2.5 RecruitMarketing behoudt zich het recht om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van RecruitMarketing in euro’s, exclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

2.6 RecruitMarketing behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

Artikel 3. Duur overeenkomsten

Overeenkomsten kunnen steeds tot drie maanden voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan loopt de overeenkomst stilzwijgend door, met een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 4. Gebruik diensten

4.1 Voor zover het instemmen met de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het accorderen van een offerte door Opdrachtgever automatisch een instemming in met en van de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Het recht tot gebruik van een Dienst is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever garandeert dat deze werknemers de Dienst slechts ten behoeve van de activiteiten van Opdrachtgever zullen gebruiken.

4.4 RecruitMarketing heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Dienst(en) op Opdrachtgever te verhalen.

4.5 Indien er wijzigingen en/of veranderingen buiten de invloed van RecruitMarketing plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt(en) de vacature(e) op (één of meerdere) andere vacaturesite(s) of gelijkwaardige dienst(en) geplaatst. Deze service van RecruitMarketing is echter onverplicht.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 RecruitMarketing is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

5.2 Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent RecruitMarketing  Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

5.3 Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan RecruitMarketing IE-rechten overdragen,

5.4 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RecruitMarketing is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. RecruitMarketing heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

5.5 Indien het voorgaande zonder toestemming van RecruitMarketing plaatsvindt, heeft RecruitMarketing recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik.

5.6 Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij RecruitMarketing of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. RecruitMarketing heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

5.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van RecruitMarketing over te gaan.

Artikel 6. Regels advertentieverkoop

6.1 Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor Opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn Opdrachtgevers zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt RecruitMarketing door Opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

6.2 Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van RecruitMarketing zal dit schriftelijk aangetoond worden.

6.3 RecruitMarketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door Opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

Artikel 7. Goedkeuring ontwerp

7.1 Bij ontwerpopdrachten komen RecruitMarketing en Opdrachtgever in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal feedbackmomenten per ontwerp overeen. Doorgaans betreft het maximaal twee momenten. Onstaat er na het tweede feedbackmoment werk wat niet eerder is besproken en dit meerwerk tot gevolg heeft, zijn de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Wij vragen Opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:

  • een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn;
  • een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten worden als meerwerk worden aangemerkt;
  • een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke website (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Social Media deelknoppen, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons).

Artikel 8. Rechten en verplichtingen RecruitMarketing

8.1 RecruitMarketing behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Opdrachtgever toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal RecruitMarketing Opdrachtgever over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

8.2 RecruitMarketing ondersteunt Opdrachtgever door middel van het ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de benodigde informatie omtrent de Dienst(en).

8.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat RecruitMarketing de beschikking heeft over persoonsgegevens. RecruitMarketing zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. De Verwerkersovereenkomst van RecruitMarketing maakt deel uit van de Overeenkomst.

8.4 RecruitMarketing maakt voor de levering van Applicant Tracking System-koppelingen, creatief werk en voor maatwerk (werkenbij-sites) gebruik van diensten van derden. Deze derde partijen opereren onder verantwoordelijkheid van RecruitMarketing en worden in de Verwerkersovereenkomst benoemd.

Artikel 9. Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

9.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Opdrachtgever en RecruitMarketing geschiedt voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Opdrachtgever verwacht mag worden.

9.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Opdrachtgever de beschikking heeft over persoonsgegevens. Opdrachtgever zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

9.4 Opdrachtgever onthoudt zich er van RecruitMarketing of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van RecruitMarketing of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website(s), het overdragen van enig recht of enige verplichting, die Opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

9.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en). Indien RecruitMarketing het vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan RecruitMarketing zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt. Daarnaast is RecruitMarketing gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel 9.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Opdrachtgever aan RecruitMarketing verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is RecruitMarketing uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

10.2 In die gevallen zal het bedrag dat RecruitMarketing aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat RecruitMarketing van de Opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat RecruitMarketing op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat RecruitMarketing tekort is gekomen in de nakoming.

10.3 Als RecruitMarketing, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor RecruitMarketing verantwoordelijk is zich tegenover Opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is RecruitMarketing alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door RecruitMarketing. In dat geval zal er door RecruitMarketing per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

10.4 RecruitMarketing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien RecruitMarketing in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is RecruitMarketing hier niet op aan te spreken.

10.5 Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer RecruitMarketing wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die RecruitMarketing mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door RecruitMarketing aan Opdrachtgever verstrekte afboekingen.

10.6 RecruitMarketing is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

10.7 RecruitMarketing kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van RecruitMarketing nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert.

10.8 Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Definitie van overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat RecruitMarketing niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

11.2 Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door Opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

11.3 Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van RecruitMarketing opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

11.4 Wanneer RecruitMarketing bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met RecruitMarketing.

Artikel 12. Relatiebeding

12.1 Opdrachtgever zal gedurende de uitvoering van een opdracht en tot één (1) jaar daarna geen contractuele relaties aangaan met werknemers van RecruitMarketing en zullen zij hen dus ook niet direct of indirect in dienst nemen. Hier kan alleen door voorafgaande schriftelijke goedkeuring door RecruitMarketing vanaf geweken worden.

12.2 Op overtreding van het voornoemde punt door Opdrachtgever staat een direct opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding en een boete van € 2.500,- per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt. Het verschuldigd raken van boetes heeft geen invloed op het recht van RecruitMarketing een volledige schadevergoeding te vorderen. Hieronder vallen ook de handhavingskosten, los van de vraag of er rechtsmaatregelen worden ingesteld.

Artikel 13. Vertrouwelijk informatie

13.1 Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Artikel 14. Verstrekte gegevens

RecruitMarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door Opdrachtgever aan RecruitMarketing aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van RecruitMarketing niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de Opdrachtgever. RecruitMarketing gaat ervan uit dat wat door Opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart RecruitMarketing voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat Opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.
 

Artikel 15. Overig

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen RecruitMarketing en Opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van RecruitMarketing vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, web development, hosting en consultancy diensten.

15.2 Indien Opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.

15.3 Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen.

15.4 RecruitMarketing heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.

15.5 Indien Opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van RecruitMarketing.

RecruitMarketing is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 80660339 en is gevestigd aan de Fred. Roeskestraat 115, 1076EE te Amsterdam.
IBAN: NL30INGB0009117092
BTW nummer: NL861753276B01
Website: www.recruitmarketing.nl
Algemeen e-mailadres: info@recruitmarketing.nl